INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-348 Poznań, ul. Skarbka 36 (dalej jako: „Administrator”). Możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych istnieje za pośrednictwem adresu: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań oraz adresu e-mail: development@verbicom.pl.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, oraz lit. c, lit. f., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług oraz obsługi,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
 1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 2. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 • na podstawie dobrowolnej i odrębnej zgody:
 1. przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Administratora;
 2. potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta; marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem.
 • na podstawie dobrowolnej i odrębnej zgody w celu marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Administratorem.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. obsługi klientów;
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub cofnięcia zgody;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Informujemy, że prawa osoby, której dotyczą dane osobowe to:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: partnerzy (np. przedstawiciele, pełnomocnicy), firmy świadczące pomoc prawną, marketingową, księgowo-kadrową, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).